Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa / tietosuojavastaava

Nordicstore Oy , Y-tunnus: 0841789-8

Yhteystiedot:
Koiravedenkatu 22 as 5,  70800 KUOPIO

Anssi Huittinen
Koiravedenkatu 22 as 5
70800 KUOPIO
+358 400 413163
anssi.huittinen@nordicstore.fi

2. Rekisteröidyt

Nordicstore Oy:n asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
 • Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot
 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti yllä olevalle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn on varauduttava tunnistamaan henkilöllisyytensä asianmukaisesti pyynnön yhteydessä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä käytetään asiakkaasta asiakkuuden perusteella yksityisesti kerättäviä tietoja asiakkuuden alkaessa. Tietoja päivitetään niiden muuttuessa tarpeen mukaan.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen (tilauslomake) kautta

Rekisterinpitäjä ei kerää tai analysoi IP-osoitteita tai tietoja, joista verkkosivuston käyttäjän voisi tunnistaa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Nordicstore Oy:n ulkopuolelle lukuun ottamatta tavarantoimittajia (päämiehet, posti, matkahuolto) ja laskuttajia.  Laskuttajille ja tavarantoimittajille luovutetaan ainoastaan tavarantoimituksen kannalta välttämättömät tiedot, esimerkiksi vastaanottajan nimi- ja osoitetieto, sekä vastaanottajan puhelinnumero.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät ja rekisterin suojaus

Asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät luottamuksellisesti asiakassuhteeseen ja myyntitilanteisiin liittyvässä laajuudessa asiakasrekisteristä vastaava ja tässä mainitut tahot, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Kirjanpidollisissa tarkoituksissa tietoja käsittelevät Azets Insight Oy ja verkkoalustan ICT-ylläpitäjä Nebula.

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti käsiteltävät aineistot säilytetään lukitussa toimistotilassa.

Rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä niiltä osin kuin se on palveluiden tuottamisen tai myyntitapahtuman kannalta välttämätöntä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.